Integritetspolicy

 1. Allmänt

Larenius & Partners AB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Denna policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) fastställer hur Larenius & Partners AB, org. nr 559108–5112, Regeringsgatan 111 39 Stockholm, Sverige, integritet@larenius.se (“Larenius/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter.

 1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Larenius är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Post: Larenius & Partners AB, Regeringsgatan 111 39 Stockholm, Sverige

Tel: 070-959 77 39

E-post: integritet@larenius.se

Larenius avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

 

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

Larenius samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du går med i vårt kandidatnätverk eller på annat sätt har kontakt med Larenius. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Larenius samlar även in och uppdaterar adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

Larenius samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av rekryteringskandidat:

 • Namn
 • ID-nummer (personnummer eller nationellt ID)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Uppgifter om anställning/utbildning
 • CV och personligt brev

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för rekryteringskandidater hos Larenius behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Skapa en profil för rekryteringskandidater
 • Matcha rekryteringskandidater mot lediga tjänster
 • Efterleva tillämplig lagstiftning

 1. Rättsliga grunder för Larenius behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att fullgöra avtal med dig som rekryteringskandidat.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Larenius behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Larenius har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

 1. Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Larenius lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Larenius rättsliga intressen.

 1. Sammanställning av personuppgiftshantering

Ändamål

Rättslig grund

 

Kategorier av personuppgifter

Typ av behandling

Lagringstid

Rekryteringstjänster

Intresseavvägning

· Namn

· Personnummer

· Adress

· E-post

· Telefonnummer

· Uppgifter om anställning/utbildning

· CV och personligt brev

Skapa en profil för rekryteringskandidater, kontakt med rekryteringskandidater och presentation av rekryteringsklienter för potentiella arbetsgivare.

3 år eller för att fullgöra ändamål.

 1. Tillgång till lagrade personuppgifter

Larenius kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan Larenius även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål som bedrivs av tredje part. Vi kommer inte heller aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Larenius kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Larenius rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Larenius strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Larenius att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Larenius redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

Larenius åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

 1. Vilka är dina rättigheter?

Larenius kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Larenius behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period Larenius avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Larenius utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Larenius måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om Larenius har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Larenius har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om Larenius personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Larenius endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Larenius har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Larenius & Partners AB, Regeringsgatan 111 39 Stockholm, Sverige eller mejla till integritet@larenius.se. Dina önskemål kommer besvaras av Larenius snarast möjligt och senast inom en månad. Om Larenius inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Larenius skyldiga att motivera varför.

 1. Eventuella ändringar av Larenius integritetspolicy

Larenius förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer Larenius att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med Larenius innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta Larenius.

 1. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra rekryteringskandidaters personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Larenius & Partners AB, Regeringsgatan 111 39 Stockholm, Sverige

Org. nr: 559108–5112

Tel: 070-959 77 39

E-post: integritet@larenius.se

Larenius & Partners AB
Regeringsgatan 109, 111 39, Stockholm

© Copyright 2023 Larenius & Partners

Integritetspolicy